UPM WWW-TJENESTER - BETINGELSER FOR BRUG

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du tilgår og bruger denne World Wide Web-tjeneste.

Når du tilgår UPMs World Wide Web-tjeneste, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Tilgå ikke denne tjeneste, hvis du ikke accepterer alle de følgende vilkår og betingelser.

Denne juridiske meddelelse gælder for alle UPMs World Wide Web-tjenester. Men der kan forekomme yderligere vilkår på bestemte websteder.

Indholdet af denne tjeneste ejes af UPM Corporation og/eller dets datterselskaber (i det følgende benævnt UPM). UPMs World Wide Web-tjeneste er UPMs copyrightbeskyttede ejendom. Alle rettigheder forbeholdes for alle lande.

Varemærket "UPM" og alle andre varemærker fra UPM (uanset om de nævnes på UPMs WWW-sider eller ej) er varemærker tilhørende UPM. Din adgang til disse sider skal ikke tolkes som udstedelse af en licens eller ret til at benytte nogen af de mærker, som findes på disse sider.

UPMs World Wide Web-tjeneste betyder i forhold til dette dokument alle løsninger på internettet, som ejes af UPM eller dets datterselskaber. Det omfatter f.eks. WWW-sider, -formularer, -ansøgninger og -programkoder samt alle andre funktioner, der er tæt forbundet til WWW-siderne.

Reproduktion, kopiering, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet af UPM WWW-tjenesten i enhver form, herunder, men ikke begrænset til indramning, oprettelse af eventuelle afledte arbejder baseret på denne tjeneste eller enhver del af den, inkorporering på andre websteder, elektroniske hentningssystemer eller publikationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra UPM Corporation er forbudt. Men UPM tillader, at du gemmer på din egen computer eller udskriver kopier af uddrag fra denne tjeneste, som udelukkende er til personlig brug og ikke til redistribution, forudsat at du ikke skader UPMs omdømme eller virksomhed, og forudsat at sådanne kopier eller udskrifter bevarer alle copyrightmeddelelser eller andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder samt påskrifter og enhver ansvarsfraskrivelse indeholdt i sådanne oplysninger. Oplysninger, som leveres af denne tjeneste, må ikke ændres uden UPM Corporations skriftlige tilladelse. De individuelle dokumenter i vores World Wide Web-tjeneste kan være underlagt yderligere vilkår som angivet i disse dokumenter. Enhver brug eller distribution af oplysninger fra denne service, som i henhold til disse regler ville være tilladt, men i henhold til love eller administrative bestemmelser i en retskreds ville være ulovlige eller ville medføre forpligtelser som f.eks. registrering eller skatter for UPM-Kymmene, er forbudt i pågældende land eller retskreds.

INDHOLDET AF UPMS WORLD WIDE WEB-TJENESTE LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET STILLES TIL RÅDIGHED". DER GIVES IKKE NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR ADKOMST ELLER IKKE-KRÆNKELSE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORHOLD TIL NØJAGTIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF TJENESTEN. UPM GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN ELLER DEN SERVER, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER

UPM-tjenesten kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. UPM kan foretage ændringer af og tilføjelser til alle oplysninger heri. UPM forbeholder sig til enhver tid ret til at revidere tjenesten eller ophæve adgangen til den.

UPM kan ikke på nogen måde stilles til ansvar for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til direkte, hændelige, afledte, indirekte, sekundære, særlige eller pønale skader, tab eller udgifter eller tab af fortjeneste relateret til din tilgåelse af UPMs WWW-tjeneste eller ethvert websted, der er knyttet hertil, eller relateret til den manglende evne til at bruge indholdet af denne tjeneste eller brugen eller den påtænkte brug af oplysningerne heri eller i forbindelse med enhver form for forringet ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus eller linje- eller systemfejl, heller ikke selvom UPM eller deres repræsentanter er underrettet om sådanne skader, tab eller udgifter. Desuden påtager UPM sig intet ansvar for oplysninger eller materiale fra tredjeparter, som UPMs WWW-tjeneste er knyttet til. UPM ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLD LEVERET AF TREDJEPARTER.

UPMs World Wide Web-sider skal ikke opfattes som rådgivning eller nogen form for anbefaling eller som grundlag for en beslutning eller handling. Intet på UPMs World Wide Web-sider skal fortolkes som en henvendelse eller et tilbud fra UPM med henblik på at købe eller sælge tjenester, produkter, aktier eller andre finansielle instrumenter eller give nogen form for investeringsrådgivning eller -tjeneste.

UPMs World Wide Web-sider kan indeholde links til websteder ejet af tredjeparter. UPM giver ingen garanti og/eller fremsætter ingen påstande om sådanne websteder ejet af tredjeparter, som du kan få adgang til via dette websted. UPM påtager sig intet ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Tredjepartswebsteder anvendes altid på brugernes egen risiko.

UPMs World Wide Web-sider kan indeholde indhold ejet af tredjeparter for din bekvemmelighed. UPM kan ikke kontrollere indholdet og giver ingen garanti og/eller fremsætter ingen påstande om dette tredjepartsindhold. UPM har intet ansvar i forbindelse med påstande om, at noget tredjepartsejet indhold krænker andres immaterielle rettigheder.

UPM forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og af enhver årsag at ændre eller opsige disse World Wide Web-sider uden forudgående meddelelse. I tilfælde af ændringer i eller ophør af UPM World Wide Web-siderne påtager UPM sig intet ansvar over for dig.

Ved at indsende materiale vedrørende vores WWW-sider til en hvilken som helst af vores servere, f.eks. via e-mail eller via World Wide Web-tjenesten, accepterer du som leverandør af materialet følgende vilkår. Det indsendte materiale er ikke fortroligt og ikke beskyttet af ophavsret, og det ejes af dig, og/eller du er berettiget til at videregive det til os. Du gør materialet tilgængeligt vel vidende, at UPM kan offentliggøre det. Du garanterer, at materialet er egnet til offentliggørelse. Du accepterer at skadesløsholde UPM, hvis en tredjepart gør fordringer mod UPM, som er relateret til det materiale, du indsender. Du indvilliger i ikke at gøre fordringer mod UPM, som er relateret til det materiale, du indsender. Ved at indsende materiale garanterer du, at du mener, at UPM kan offentliggøre materialet og/eller indarbejde det eller begreber beskrevet i det i vores produkter uden beregning og uden ansvar. Du gør dit bedste for at fjerne virus og anden skadelige eller destruktive funktioner før indsendelsen af materialet. UPM forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og af enhver årsag at fjerne eller slette ethvert materiale, der er indsendt til os.

Det er strengt forbudt for UPM World Wide Web-sidernes brugere at bruge dette websted og dets indhold til ulovlige eller svigagtige formål eller til offentliggørelse eller overførsel til eller fra dette websted af ulovlig, truende, injurierende, ærekrænkende, provokerende, pornografisk eller blasfemisk kommunikation og/eller materiale eller enhver kommunikation og/eller materiale, der kan give anledning til civilretligt eller strafferetligt ansvar i henhold til loven. Du indvilliger i ikke at foretage handlinger, der skader eller forstyrrer dette websted og dets indhold.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende dette websted, bedes du kontakte webmasteren.